Page:Sibu Congkan1472-歐陽玄-圭齋文集-4-3.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
校对本页时出现了一个问题


方勞問繈屬公内給大夫人甘膬之需外脩諸士友綢

繆之好晚况殊適環堵蕭然戸屨常滿興至觴詠賔主

盡歡髙談善謔傾倒四座酒酣取古人詩文擊節而歌

聲沮金石踈髯古貌臞如列仙睥睨世故無𠯁芥其胸

次者一日飲傍舍莫歸沾醉就寝丙夜家人聞呻吟起

問安公曰吾舊疾痛亘心膂𡻕常殆今二十年復作其

不瘳乎詰朝更數醫皆郤其藥不飲七日忽宵興正冠

而坐召諸子語不及他唯以不得終養大夫人為恨言

訖而瞑皇慶壬子十二月二十有九日也年五十有三

疾𥘉作周夫人已卧病公卒七日周夫人亡明年正月

十有一日諸孤用治命奉公柩𦵏于故廬之隂曽大父

繼周大父先登父雲鳯皆為鄊名士娶朱氏以子貴封

宜人子四人長聞即文廷登第後調臨江録事有善政

居成均事稱其禀以善教名次閈次閱次閏皆以經教

授女二人長適賀氏次適張氏孫男女十三人公篤扵

孝友弟應龍㓜孤妹歸李氏早寡于時饑饉師旅相仍

公避難崎嶇徃来百里間撫孤存寡恩極周緻家雖貧

𠩄識空乏即觧衣推食無靳居郷曲有譽䖏豪右有道

雖不好以氣岸加人而見者自失其負挾平生喜讀書

過目成誦朋友乩疑随事䟽荅云出某書見某註如腹

有笥然為文渾厚條逹不事竒澁下筆輒數千言雄議

疊出多禆益世教切中治體人稱其有大對倫魁之材

尤善知人誠偽䇿事成敗横逆無故至前了不為動人

驟遇之見其髙世不覊之林未容輒致親附而明白坦

夷雖家人細故不以欺客退而消去鄙吝終身不忘雅

不喜浮屠幻妄之說聞朋友有佞佛者移書切責郷先

生若靜徳王公聖與青山趙公儀可復心崔公君舉養

吾劉公将孫皆折軰行友之科詔既下公讀而喜曰吾

老復見塲屋寧非天乎㝷至物故齊齋彭公長庚祭以

文曰科目方興而伏生死禮樂将用而河汾亡其見重

名士如此公號山泉先生有美矉集若干卷學者傳之

既沒時人見論事不痛快臨文不强人意輒太息曰安

得復見劉山泉先生銘曰公之學碩以多可擢巍科公