Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於途而還之此客之議其差不得名其爲人也一日服道

來謁東維先生於草𤣥閣次自陳某㓜從許先生門人遊

長又𫉬登侍讀黄先生門遭時喪亂家窶慈母逝嚴親且

老出山謀禄養而禄不可苟奸今五十其齒矣将歸故山

無以見其親奈何奈何幸先生賜一言爲某終身教予怪

其人生訐黄之鄉承師友講習之素不爲無學者顧乃從

焉無歸如弱喪者吁亡羊者多岐亡術者多學宜子之書

劒弗成吏隐兩廢而徒取差者之議也吁壮士者傷秋孝

子者愛日傷秋已往愛日方來之其亟歸庭前風木當有

曽子之所侍者堂上菽水獨無子路之爲懽者乎子其亟

歸勿復孟浪蹈差人之議也子居與金華爲隣邑異日聞