Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


兵不改業又不自僨其法門如儀者能幾何人於其來也

不無感也其歸也不無望焉吾老未木尚及見驪峰宿革

復還舊𮗚吾復大書歳月出窟鍾以落之有日斯也儀勉

之耳同袍之曰仁曰蘭在雲間者當詩以繫吾卷

  𤦺上人孝養序

韓子曰人有儒名而墨行墨名而儒行者可以與之游乎

曰揚子雲稱在門牆則退在夷狄則進蓋儒焉而行墨者

退可也墨焉而行儒者進可也浮屠文暢以慕吾道周游

天下必有請於縉紳先生之教故爲韓子𠩄進焉夫彼之

教以蔑君親之倫而吾之道以有人倫爲教今有人焉宗

浮屠之教而又一旦燔然自外其說以還吾道君子臣文