Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


言何誕也詩出情性豈閩有情性淛皆木石肺肝乎余後

歸浙思雲子肅之言之𡨚聞一名能詩者未嘗不窮𠉀其

門採其精工往往未䏻深起人意閲十有餘年堇堇得七

家其一永嘉李孝光季和其一天台項炯可立其一東昜

陳樵君采其一元鎮其二老䆁氏曰句曲張伯雨雲門思

斷江也昔王劉二子能重河朔矧七家者不足以重兩浙

乎惜不令子肅見之嘗論詩興文一技而詩之工為尤難

不専其業不造其家冀𫝊于世妄也蓋仲容季和放乎六

朝而歸凖老杜可立有李𮪍鯨之氣而君采得元和鬼仙

之變元鎮軒輕二陳而造乎晋淡斷江衣鉢乎老谷句曲

風格風宗大厤而痛釐去纎艶不逞之習七人作備見諸