Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


也非無本也我元之詩虞為宗趙范楊馬陳揭副之繼者

疊出而未止吾求之東南永嘉李孝光錢唐張天雨天台

丁復項炯毗陵呉恭倪瓉蓋亦有本者也近復得永嘉張

天英鄭東姑蘇陳譁郭翼而呉興得郯韶也韶詩情麗而

温重無窮愁險苦之態蓋其强力于學未止深其本之所

出極其作之所詣蓋得騷之聲 雅之情則雅之聲矣又

豈直在元詩一人之數追逐李張丁項輩而止乎韶勉之

而巳其成帙者(⿱艹石)不下卷

  兩淛作者序

曩余在京師時與同年黄子肅俞原明張志道論閩淛新

詩子肅數閩詩人凡(⿱艹石)干輩而深詆余兩淛無詩余噴曰