Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


然𠧧虞之㧞冗以進将以伺吾舋也未足爲吾憂忽又無

故而退無以乗吾問也未足爲吾喜君歸太尉府太尉問

君𠧧虚實状吾攻守利害何如君必有以對對必有御戎

要略爲太尉規者慎勿爲閭里豪鴆而鄙者談也至正乙

亥夏六月壬申序

  送劉生入閩序

古公卿等絶卑賤其與圖事必有取於卑賤之士士之竒

特鯁正亦願畣之以𠩄有上下至於交相得而後事可圖

已漢叔孫通有雨往不能耿項籍有韓生齊王信有蒯生

不能用鮑生爲蕭何取陸賈爲陳平取王生爲釋之取呉

公之取賈生田延年之取尹翁歸暴勝之之取雋不疑之