Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


國如天日之照光無不被而王之父子能守臣節如江水

之流𫝑無不東上以徳而化下下以誠而事上君臣之遇合

可謂千載一時者矣然而漢置九郡而交阯居其一唐分嶺

南爲二道置節度立五管而安南亦隷焉地雖僻在炎徼㴠

濡中華聲敎者巳久固能尊事大國確守臣職昭被 宸眷

克保其土地人民與我 國家相爲悠乆播之方今傳之後

世書之信史嘉名羙績焜燿鏗鍧當非它國之君𠩄可及不

亦盛歟在昔之時君子有行役者必賦詩以閔其勤今舜卿

崎嶇萬里而来中朝士大夫皆念其賢勞扵其還也發爲咏

歌以道其事夫導宣 上徳而布之四方者史臣之事也濂

雖不敏乃本諸作詩者之意而爲之叙云

  送晋王府王𫝊李君思迪之官詩序

成周之時王者必立師傳尊之曰公而不煩以政務廣厦細

氊之上論道而巳自漢以来以王爲一等之爵衆建宗親以