Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為雄藩故亦設𫝊相輔之相則總其國政𫝊則導以徳義歴

代相因未之或改我 聖天子臨御之三年思固泰山磐石

之宗以奠安𥠖庶九子一孫同日封建為王𠩄以敦展親之

道壮維城之勢也于時 晋王開國太原詔簡在廷之臣以

吏部侍郎李君為之𫝊命既下為士者曰我知李君文且賢

也翩翩乎脩辭截截乎雅韻春花明而秋雲敷江濤雄而蛟

龍鳴出其緒餘竟擢髙苐遂為甲午科名進士其膺是選也

則宜在位者曰我聞李君賢且能也自来京師即膺寵眷居

右史有獻替之功佐延安有撫綏之績巳而召入郎曹直躋

従試之也既屢而用之也彌篤其 是選也則宜金華宋

濂則曰是固然矣然而 皇上之意以晋國表裏河山之固

北控代朔南接關陜其地為形勝其民儉嗇而易化必得重

厚誠慤君子輔王而安輯之此李君𠩄以在選要不止前二

者𠩄云而巳也今 王雖未出閤李君之行浚治其城隍經