Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十又八其死宜矣何藥之為未㡬翛然而逝實至止乙已十

月戊申也君子姓陳氏諱樵其字為君采人因其衣鹿皮故

又𭈹為鹿皮子表𨼆𧼈也其先居睦之冨春宋之中葉来従

東陽太平里世為衣冠巨族曽祖居仁祖嚞登仕郞父取青

國學進士従郷先生石公一鼇與聞考亭之學有志節嘗⿰扌⿱𠂉几 -- 抗

章詆權臣賈似道誤國及宋亡元丞相伯顔見其章𣣔用之

辭君子㓜學扵家庭繼受易書詩春秋大義扵李公直方其

扵天下之書無不讀讀無不解學成而𨼆𨗿然不與世接唯

寤寐群經思一洗支離穿鑿之陋形扵談辨見扵文辭恒懇

懇為人道之文辭扵状物寫情尤精然亦自出機軸不蹈襲

古今遺轍讀之者以其新逸超麗喻為挺立孤松群葩俯仰

下風而莫之敢抗或就之學則斥曰後世之辭章乃士之脂

澤時之清玩耳舎六經弗講而事浮辭綺語何㢤少作古賦

十餘篇傳至成均生徒競相謄寫謂絶似魏𭻍人𠩄㯢君子