Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


牛首乃師之全塔反有石而無詞不㡬扵甚闕典歟居士深

䆒內典為吾徒之𠩄信向海内尊𪧐多濬發其幽光豈宜扵

先師獨漠然忘情乎庸敢捲例以請濂来江表聞稱師之徳

者人人不能殊則師誠有道之士也文辭因無益扵道後之

人𣣔求其行業則將何𠩄徴之㢤因不𣣔讓而謹書之師名

懐信字孚中俗姓姜氏明之奉化人父某嘗為某縣校官母

劉氏夜夢大星墮室中有光如火亟取而吞之覺即有孕及

誕狀貌異凡子性凝莊不妄舉動唯見沙門至其家必躍而

親之稍長受三經扵宋進士戴公表元經㫖悉暢達然非其

好也年十五離家従法華院僧子思執童子之役巳而祝𩬊

為大僧受具戒扵五臺寺聞延慶半巖全公弘三觀十乗之

㫖復與之㳺乆之且歎曰敎相緐多浩如烟海苟𣣔窮之是

誠筭沙徒自困耳即棄去渡浙河而西凡遇名叢林輒往叅

扣下語多枘鑿弗合不勝憤悱華藏笁西坦公遷主明之天