Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


今其可見者有語録一編行于世良公𢙢師懿行日就泯泯

乃具為事狀其法嗣清守遂持来京師請濂為之銘濂聞方

䇿𠩄載靈僧示㓕多有天花之祥或者遂謂大乗境界去来

無跡奚以神異為事殊不知末習澆漓人懐厭怠苟無以聳

動瞻視何以表真悟而啓正信㢤示現微權固與諸法實相

同一揆也有如師者其事盖吾讓扵古銘以昭之庻㡬無愧

辭矣銘曰

我聞如来演說般若天雨寳花𦆯紛而下巖巖普照諸佛之

子依佛倣佛乃亦有此豈非天龍及護法者𣣔警有情使之

四洒應感之機非由外鑠風動籟嗚實自中作SKchar以明之法

因心悟表彼空華以無著故何有四大何有五藴一空之餘

諸法銷霣如大寳鏡罔不含攝隨物賦形了無餘跡宴坐雲

峯學徒川赴孰不清涼如飲甘露末法瀾奔師其底柱胡為

西歸空存遺履有𡨧堵波中藏設利佛光煒然羣昏咸頼