Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宋學士文集卷第六    鑾坡集卷第六即翰苑前集

  贈髙麗張尚書還國序

皇上誕膺寳曆威服徳懐萬邦𥠖獻共惟帝臣時則有若髙

麗䖏于海東遣使者奉表稱臣貢獻方物  上嘉其誠詔

錫以璽書金寳仍為髙麗國王且錫以王者禮樂使祀宗廟

山川百神扵國中王感  上恩之優渥也事大之禮弗懈

益䖍今年春復遣工部尚書張子温来朝  上御奉天殿

是之侍儀使自殿中傳宣問王起居且勞子温䟦渉之故

皇情謙抑在古𠩄無即日錫燕扵㑹同之舘翌日 東朝命

侍臣饗之自時厥後中書樞府暨御史臺次苐而舉酒觴流

行伎樂交作酣暢和適禮意有加焉夫以  皇明天覆地

載四夷君長孰不重譯来庭使節之往来琛賮之充牣無月

無之而扵海東之使禮遇尤厚者其故何邪他國之君長非

不有其土地人民紐夷俗而蔑禮義騁其詐力惟日不足高