Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


麗乃箕子胥餘之邦上有常尊下有等衰實存先王之遺風

焉政當以中夏視之未可以外國例言之也矧今  聖天

子在上雄兵百萬如雷如霆有抗之者無不殞㓕然扵守禮

之國必寵綏而懐柔之唯𢙢有𠩄不及而髙麗之君亦知天

命𠩄屬雖在數千里之外遥瞻  天威僅同咫尺致使海

東之民安扵田里而弗知戈甲之警含哺而嬉鼓腹而㳺無

異承平之時是𠩄謂君臣交盡其道者也不亦羙歟抑予聞

宋之徐兢嘗往其國其國有禮部尚書金富軾者與其弟富

愽學善属文而進趍詳雅競以綽有華風稱之今子温之

来也應對精明進退有度而文采粲然可觀似無愧扵前二

子者使不賢而䏻之乎因其臣之賢則其國君之賢益可信

矣子温之還大夫士多詩之予因緫脩元史不暇與子温接

頗樂聞其事而為之序云

  送安南使臣杜舜卿序