Page:Sibu Congkan1506-宋濂-宋學士文集-14-05.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人事不齊不聚首者數載及予赴名揔脩元史與仲㴠約曰

子非青年矣予春秋亦漸髙行當侯汰而歸與子婆娑一丘

一壑間聖賢心學之祕尚相與窮之史事雖畢復待罪禁林

留南京者四年仲㴠忽不逺千里来見且申前言予諾之而

未及踐豈意仲㴠先予而逝乎仲㴠之子楷自為状来求冢

上之銘其詞SKchar2綿悲愴尤足以動予之哀思毎一讀之淚潸

然下𠩄以乆而不能成文雖然子扵仲㴠忍不抆淚而言乎

昔者徐仲車以孝行著稱惜以聾廢而仕不大顯君子以節

孝謚之今仲㴠之事無媿仲車者也冝𥝠謚以貞孝䖏士勒

石墓門而埋予文墓中庶㡬少慰仲㴠扵九泉之下乎仲㴠

姓鄭氏淵其名也其先世遷徙之詳見譜圖記曽祖德璋宋

青田尉祖文轟父鉅毋周氏配室即周寯生一子楷也以文

學稱女二一適吕堂一未行孫一燿生扵元泰定丙寅九月

十三日卒扵今洪武癸丑正月十一日壽四十八以其年某