Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


書舎人公常上章控辭曽未㡬何再遷御史中丞故事中丞

侍御史不並置乃更除侍御史公復求去甚力及改吏部尚

書公復引疾奏乞宮觀及𥙷外郡思𨹧不忍公去故優詔荅

如此由是觀之公之難進易退之風亦人臣𠩄鮮能㢤况其

經營淮南之策表章春秋法天生敘之言闢南雄守欲罪和

議之䟽焯焯著于當時無志事功者恐不𠯁以致斯或者以

遂胡編脩岳太師爲公病是知其一而不知其二者也濂因

徇宣明之請題諸左方而稍及公之行事使来者有𠩄考焉

詔中𠩄謂擢冠常伯者唐龍朔二年改六部尚書皆爲太常

伯然吏部爲諸部之首故行詞者據其事而謂之冠云

  玄英處士方公遺像賛

予學子方孝孺玄英處士之諸孫也持處士像来請賛賛曰

振騷雅扵江南混漁樵扵玊笥諫垣天近雖屢形州牧之童

牛衣夜寒終不奪煙霞之志凛然亢直之風可折謟䛕之氣