Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


食必俟母舉筋然後食夜俟其就𥨊(“爿”換為“丬”)然後𥨊(“爿”換為“丬”)見其色和卽喜

以吿妻子或有憂戚輒懼自外歸倘不見母驚赱問故家人

曰在臥𠩄趋床下問軆安否安則恱否必如疾在身終日不

食平居必稱名有問起而對髪班白未甞言老及母年八十

餘終君哀號頓擗過者不忍聞居喪治塟咸如古禮君有兄

亦老病𠯁不良行嫂喪明無子事之如父母元末兵亂奉兄

嫂以SKchar不辭勞勩没皆卜地𦵏之人服其行稱其為孝弟及

年五十八而卒復以節孝私謚之君娶武都章氏其孝儉如

君年六十𡘜君過哀而終生一子昉養君如君事母一女嫁

白釗側室龔氏遇盜不屈死生二子一夭一死于亂昉既葬

君耒請曰先子之卒以元至正巳亥三月四日吾母亦卒扵

後十五日𥘉合𦵏潘村先隴之左今洪武甲寅正月三十日

復遷𦵏于昌西鄕下汪山之原而墓石無辭敢請銘余曰節

孝君之行如古人固冝有後眆真其人也烏可以辭銘曰