Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


春然鄕人稱之為孝弟舍㫄𣗳槐一章髙尺餘岐為二榦及

肩交合為一左右之枝各三上挺可數尺再合而再交焉扵

是𮗚者咸歎其異以為𢑱𠃔孝友之徵乃以連槐字其堂其

友王宗成來京師為之請銘槐之為音近扵懐懐者思也𠩄

以旌其孝友而教其後人以思也後人視斯槐寕不有思乎

其枝歳繁而時茂時子孫之愈久而多也子孫雖多其本扵

祖則一而已猶槐之衆枝本於榦也嗚呼周氏後人視於斯

槐孝友之思其能忘乎此天之𠩄以教也烏可以無銘銘曰

周氏孝友德斯植天旌厥槐世希覿巨本數圍去地尺岐為

雙榦挺雄特及肩而交交復副旣副群枝合如織鄊氓里耋

歎以嘖炯㢤竒祥古未識吾知玄化彰爾德俾尓後嗣思作

則枝繁榦别𫝑莫抑同氣殊分麗千億槐枝能連人可析

  李疑傳

金陵之俗以逆旅為利旅至授一室僅可榻俛以出入暁鍾