Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以有人稱之而傳在乎孫子之賢耳論受氏之貴則貴扵

王矦之裔而今世載之簡䇿以為甲族者非必皆姚姒子嬴

燕齊氏也苟以人稱之而顯則左丘明太史遷班固之𠩄書

其苗裔未必俱顯扵今也今天下之人語道德必曰孔孟顔

閔周程邵朱氏論政事必曰伊傳管晏蕭曹房杜韓冨氏語

文章則其人名氏彰著者尤多三者皆由其身善自振㧞而

然未甞恃扵其先假之扵人也蒙氏自恬𣪣始顯恬𣪣雖賢

然其𠩄為未能皆當扵人心而卒死于亂邦其名猶且傳而

不廢况有過扵恬𣪣者乎方恬𣪣𬒳禍時呼天地神明而自

列其意豈自虞不遂泯滅㢤而太史氏悼其忠悲其志尚不

忍廢而著之史傳况夫道德之士仁聲義聞𠯁以厲俗而化

人者何患其無傳乎安温而有文愼而逹禮可謂有學道之

質矣前之三者茍知𠩄勉焉未有不至者也况扵恬𣪣乎其

名誠顯于當世而著于方𠕋後之人必曰此番禺之𫎇氏也