Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


蒙氏之後人必曰此吾蒙氏之聞人也番禺之人必曰此昭

吾邑者也若是則非惟可以顯其先且可以顯其鄕邑矣何

患譜之無傳乎又何以余言為乎安曰此𠯁以序斯譜矣請

書之以告族人使知勉焉

  送會稽金生序

余居京師十餘年四方賢士従余逰者衆矣晚得某生之才

余愛之旣甚凡見其鄕里及𠩄與交逰之人無不愛也今年

某生以其友太學郭生濬來見郭生與某生同邑出其文数

十篇讀之善馳驟可喜與之語義理蔚然余又愛之旣而郭

生又以其同舍㑹稽金文舉訪予且稱文舉交朋友有義見

人有才者事之惟恐不至善為詩太學之論詩者必稱之余

又以愛郭生者愛焉天下之人不肖者常多而材者常少不

肖者如野蒿山𭬒不培而自長才者如靈芝瑞木舉世不一

二見靈芝瑞木之不易得如此見者茍不愛之非無目之人