Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


小門入我閽懼吿王乃啓中門𨗳公入公拜謁畢起言曰王

帝室之冑與國同軆不為天子養民而獵野獸恱婦女以為

民病臣𥨸為王危之王投几降座執公手謝曰非公不知此悉

罷其𠩄為有胡僧持官府柄横甚公捕其妻妾十有八人籍

于官窴僧于法由是民得吐氣十一年妖賊徐眞一等起汝

頴蔓延湖湘間勢甚熾時武備久㢮公咨于衆或以老將鄭

萬户有材略對公乃令募土兵繕城池脩戈甲起鄭属以禦

賊事賊聞有僃遣其黨千餘詣軍門降公謂鄭曰此誣也鄭

設伏受降誘而殱之縛其酋六百人獄以俟命會公召為大

司農平章和尚受賊賂繫鄭而釋其縛縦之明年正月賊乘

SKchar𥫄武昌六百人自內為應城遂陷中人泣曰星吉平章在

吾属豈為俘乎公至都入見陳致賊状 帝喜賜食及錢三

萬貫脫脱不恱奏為江西省平章政事員外置吏卒𧼈遣之

官至江東有詔會浙江平章政事不顔帖木兒南臺中丞蠻