Page:Sibu Congkan1536-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-5.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


碩待制栁公道傳叅政蘇公伯脩御史于公思容無不愛慕其

人一池一亭皆爲品題虞公之記其雲巢樓也何其推許之至

哉以爲處士岸然自髙不與世接凡琴書之樂歌詠之適鳶飛

魚躍之機在斯矣豈專於逰𮗚而巳天下不以其言爲過而信

其志之高潔則處士之人品固不問可知其子份請曰先人葬

二十八年矣刻辭顧猶缺焉敢奉前中書兵部貟外郎黄震之

狀謁之先生嗚呼有虞王掲栁之文辭在焉所以爲處士不朽

之托者不既有餘矣乎復何藉不斐之言哉雖然死者人所昜

忽逺者人所昜忘份於其親不敢忽忘如此厚之至也其何可

辭按狀處士諱此翁字兹父姓許氏晉旌陽令遜之後也遜與

弟護軍長史邁采藥浙東至平陽華盖峰結廬煉丹人遂以

其姓姓華盖曰許峰南唐天祐𥘉十世孫朝奉大夫檢校吏部