Page:Sibu Congkan1562-吳寬-匏翁家藏集-12-06.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


(⿱艹石)人而用上可以經術輔  天子下可以經術敎學者爲

天子輔則師召之責分矣夫古者人臣之見君也必有所執之

贄孰謂師召之來獨無以藉手者乎寛故序以望之成化八年

八月

   送同年知州縣序

國不能以自給也皆仰平州縣而州縣之事無不一出於民其

大者田野非民不闢以其能耕植也府庫非民不充以其能供

輸也甲兵非民不威以其能戰闘也學校非民不修以其能游

習也民之係於國也不旣重矣乎然所以親乎民而治焉者則

州縣之吏耳故事又無一不制於守令葢民能耕植矣其水旱

則自我而僃民能供輸矣其賦稅則自我而歛民能戰𨷖矣其

盜賊則自我而弭民能游習也其禮義則自我而率守令之係