Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


飾城郭(⿱艹石)增而高輪蹄交馳道路若闢而廣亰師壯麗不朁有

加事 聞自督工之臣下逮役夫賞賚有差葢當功役之初興

也有議之者曰壕之爲制凢以設險是舉也其守國之良䇿歟

聞之竊以斯言是矣而未必盡然何也今天下無虞號稱極

治雖在要荒之外皆吾祍席之上方將舉四海以爲限何事一

壕哉然而復爲是者則以亰都 文皇帝建爲萬世不㧞之

丕基也厥初經營亦惟甚難 文孫繼世時加修之惟知其

難故也知其難則推而及于舊章成憲無不由之監之者何止

一壕哉且姑卽一壕以窺  皇上之大德於汙濁之滌而去

也則凢宵人惡𩔖必知所惡而屏之不留矣於壅滯之决而行

也則凢諍臣拂士必知所好而宣之使言矣於堤之築而能捍

也則紀綱必張而廢弛之患無矣於垣之築而能防也則禮度