Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


旣而慨舊物之就廢念 先志之當承爰詔道錄司某官臣某

徃董其役然復重勞民也特使勸募爲之一時 命下民庶欣

然咸願相助冨者施財巧者効技遂以某年某月某日起功越

幾年而功完穹門洞 曲路迂繞殿廡樓閣執若増高鉅麗之

制一還舊日游其地者以爲蓬萊方丈當不是過 帝王之都

是宮維稱宮在亰城之西全節坊傍附𣈆成陽公卞壷之廟而

其後林木茂宻岡阜隱然有故所謂冶亭此皆得不燬者也功

完復以 聞有 詔臣某宜記之碑觀前代之君致力神天

以爲禱祠之舉者比比而是其於民事之所當爲者則略之惟

是朝天宮 高皇帝仍勝國之舊而不改作者固本於䘏民

今皇帝繼 皇祖之志而復修治者亦在於䘏民民者天予之

君以治焉者而䘏之非敬天之大者乎是宜書之以示來世系