Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子鉦先卒女二人適周岳張某孫男六人曰淶曰漳曰涇曰汶

曰潜曰澐女五人曾孫男六人曰室曰典曰圖曰籍曰文虎曰

𣈆馬女九人予與節婦從姪陳畱令銳交乆與錡及淶汶皆相

好於是將葬以丁巳二月甲申錡持塾師邢參之狀來求文表

墓惟婦人自少守節迨年踰五十有司例奏于 朝旌表其門

如節婦事里父老亦上于縣矣節婦以爲近名力止之乃巳君

子以節婦爲益賢也其後 恩詔下凡高年者有肉帛之賜則

曰此 朝廷養老盛典也敬受之節婦賢行甚夥他皆不必書

書其大者以慰其子孫之思云

   張淑人墓表

故山西按察使趙公之配淑人張氏以弘治九年七月十五日

卒二子昌齡遐齡將治葬以予亦居憂于家特趨吳中請銘其