Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


墓予感其孝旣諾之然未暇作也又明年予還任吏部而遐齡

亦免喪以鄕貢進士來試禮部他日謁予言曰先淑人葬二年

矣巳有銘刻而埋諸壙中痛惟懿德後世子孫孰得而知之願

書其大略顯刻墓上幸甚惟趙公爲鄕先達予雖未嘗與之接

然聞其居官風采卓然意必有賢配以助之況有狀之可據乎

葢趙張俱武進右族淑人之父彛嘗爲SKchar歲滿謁選京師將得

官而卒淑人與其母唐氏不能歸適公喪元配朱淑人求繼室

未得鄕人有知淑人之賢者曰公欲得賢配無踰張氏女者察

之果然遂禮聘而娶之其年甫十七耳入門事公巳能修婦道

而前室之子昌齡方九歲撫之尤至以舅姑皆不逮事念其母

獨居無子請于公迎養于家其母安焉當是時公數奉命岀

廵諸道無一歲寜居以淑人善治家不復内顧及公超擢山西