Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


成名及居官尤稱勤敏工役紛紛未嘗以勞自弛於是吏部以

公困於俗務非宜薦居外臺委以文學之任人方以爲稱而公

以剛直取怨幾䧟於罪矣公平生事母甚孝仲父嘗患癰親爲

拭膿進藥左右扶持不踐寢室者踰月敎其弟塾及其諸子嚴

而有恩與人交重信義或其人雖死猶爲致力以保護其家不

巳妻龎氏封安人和柔貞惠與公處甚宜而撫其庻子綬緗維

三人更慈安人生女一嫁趙金後公七年以某月某日卒年五

十葬合公兆初公將卒語其弟(⿱艹石)子宜求吾銘墓塾乃使人來

請及是綬等復以書來曰吾母不幸又没將葬矣惟憐而𢌿之

予瞿然曰漢文吾知友也忍負其言終無銘以慰于地下乎銘

學優而仕仕尼而止孰爲之尼我惟剛直雖晦其才實彰其德