Page:Sibu Congkan1607-顧炎武-亭林詩文集-4-3.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十一月丙子幸鄴十二月癸卯遣使者以太牢祀北

嶽太平眞君四年春正月庚午至中山二月丙子車

駕至於恒山之陽詔有司刋石勒銘十一年冬十一

月南征逕恒山祀以太牢文成帝和平元年春正月

幸中山過恒嶽禮其神而反明年南廵過石門遣使

者用玉璧牲牢禮恒嶽夫魏都平城在恒山之北而

必南祭於曲陽遵古先之命祀而不變者猶之周都

豐鎬漢都長安而東祭於華山仍謂之西嶽也故呉

寛以爲帝王之都邑無常而五嶽有定歷代之制改

都而不改嶽太史公所謂秦稱帝都咸陽而五嶽四

瀆皆幷在東方者也隋書大業四年秋八月辛酉帝