Page:Sibu Congkan1607-顧炎武-亭林詩文集-4-3.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


北嶽周禮幷州其山鎭曰恒爾雅恒山爲北嶽注竝

指爲上曲陽三代以上雖無其迹而史記云常山王

有罪遷天子封其弟於眞定以續先王祀而以常山

爲郡然後五嶽皆在天子之邦漢書云常山之祠於

上曲陽應劭風俗通云廟在中山上曲陽縣後漢書

章帝元和三年春二月戊辰幸中山遣使者祠北嶽

於上曲陽郡國志中山國上曲陽故屬常山恒山在

西北則其來舊矣水經注乃謂此爲恒山下廟漢末

喪亂山道不通而祭之於此則不知班氏已先言之

乃孝宣之詔太常非漢末也魏書明元帝泰常四年

秋八月辛未東廵遣使祭恒嶽太武帝太延元年