Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 爲救儀仗户事 上位惱李太師著人在本

 家門樓下拏去察院衙門丞相奉㫖發落歸

 家爺兒三箇在前㕔哭發狠我做著一大太

 師要拏便拏當月第三日丞相來望太師說

 不是我來發落你 上位怎麽肯饒你

 火者不花招云洪武七年十月李太師欽差

 往北平點樹回到瓜州胡丞相差省宣使來

 說 聖㫖敎你回鳳陽住太師抱怨說我與

  上位做事都平定了到敎我老人家兩頭

 來往走若是這等事業也不久遠八年三月