Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


辭謹掇大夫自狀與虞山錢先生所爲傳而繫之左方公姓盧氏諱如鼎

呂侯其字其先吳人遷楚之梅川勝國永樂間始占籍于蘄四世而爲南

槐公諱楷卽公之考也用孫貴贈大中大夫妣宋氏繼李氏皆贈淑人公

生而奇穎承傳家學丱𡻕屬文有聲南槐公義方甚嚴營丙舍於濠上引

泉植竹疏窗閒靚以爲公肄業之所延里中少俊讀書談藝其中公挾冊

唫諷鞠曛究明不問家人生產淵涵淳滀霈爲文辭弱冠游博士宮頻受

知督學使者試輙雄其儕伍數踏省門不售中間危得之而更抑置人皆

爲搤掔公一意修學著書以造進後昆爲巳任抗顔家塾說經鏗鏗疏疑

釋難教施如雨至者虛往實歸充然意得去由是負笈雲集江黄間推爲

大師嘗手箋尙書四子書科別同異丹粉狼藉成就子若從子多列鴻生

畯儒比大夫以丙子名薦書英譽鵲起公遂撞弦息機不復事榮進爲人

厚重質直不苟訾笑服勤孝弟内行修勅南槐公治家嚴公應唯伺顔色

惟謹少有不懌或形譙讓彌益𨃂蹜起敬執内外喪毁瘠踰禮分財產能

適長兄田廬取湫萊者僮奴取羸拙者撫兄子如已子同仁均愛有鳴鳩

之心辛已凶札橫道多殣公倒囷賑瞻視致醫藥宗黨卒倚以全閭閻有