Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


樹林已丑第進士由邑令累官藩臬廉辨肅給善政流聞凡三報最推恩

得贈公自文林郎三命至大中大夫壬寅𡻕 今上紀元之載奉 命督

糧蘇松而俾余書其隧道之石公可謂有子矣雖不獲光顯其身而洊受

哀榮於後天之報忠義不爲無意也在禮死冦之士旌之日兵戰於郞重

汪踦死魯人欲勿殤子日能執干戈以衞社稷雖欲勿殤也不亦可乎如

公精忠大節有光冊書無疑也昔魯共姬待火而殞者春秋賢之書日宋

災伯姬卒盧氏貞姬競烈玉碎不污曾何愧焉余不揣固陋採摭遺芳牽

聯書之比於春秋禮傳之義以詔來者狀又稱公邑子暴卒攝至㝠途𡨋

王命屬盧某保任而後釋歸正直之人鬼神所是哉事涉恍惚故從附見

然世所喜傳者在此則亦莫得而略也銘曰

卓哉盧公儒宗文師幼閑庭詶悅禮惇詩法律䋲已名教夙資嚅嚌道眞

克昌厥詞進思經世有物隘之退淑諸徒南面臯比敷陳聖謨牛毛繭絲

疏理滯礙如結得觽躚躚媚學陶鑄靡遺方領矩步好仁樂施閭里質成

彥方愧知運鍾百六天狼失維巨冦狂猘帕首朱眉羣飛海水潰隄莫搘

若火燎原撲滅詎期祝融郊甸魚爛則悲我公孱者武奮熊羆部勒壯士