Page:Sibu Congkan1684-汪琬-堯峰文鈔-8-5.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


至并附誌於後云

  顧母何孺人墓誌銘

吾邑顧公君升之改葬也其長君開林既乞牧齋錢先生爲之誌

若銘及祔其母何孺人則又介吾友盧子定三命予誌而銘之予

惟牧齋先生在前明素有譽望家居則以文章爲𦒿㝛官中朝則

以氣節爲黨魁凡所撰述皆名當時而垂後世故能爲顧公重若

予則淺學鄙儒自分見棄於郷曲有日矣顧欲使操筆附牧齋之

後得母靦然汗顏也與而定三猶督之不己於是手開林所作行

畧讀而太息曰予何能爲孺人重若孺人之行則足以重予文矣

當孺人之歸公公病疫將革羣醫投藥不效孺人晝夜涕泣爲焚

香𥸤天願以身代疾遂有瘳孺人亦無恙中外知者悉傳述以爲

異其後復與公相莊者逾二十年然則孺人之迫而𥸤𥸤而應也

其偶然乎抑其誠足以動天而夙昔之孝敬果足以格幽𠖇耶吾