Page:Sibu Congkan1684-汪琬-堯峰文鈔-8-5.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


舉不能知也然嘗考之於詩矣彼葛覃之躬節儉螽斯之宜男子

采蘩之共祭祀樛木小星之不妬忌降而訖於草蟲野有死麕之

守禮自將𩔖不出閨房女徳之常非有竒節髙義震駭時俗孔子

猶錄其章句以首十五國風而為舉世勸况乎孺人之行卓卓可

道如此豈非聖人之所深嘉而極予者耶惜乎當世既無孔子吳

中士大夫亦未有表𭧂其事以見諸詩歌者而賢如孺人則又不

可以無傳也故詳述之以塞開林之請庶㡬予之文其得藉孺人

以重與行畧又稱孺人善持門户米鹽纎碎具有程法歲時周恤

其𡠉妺至老無怠也此葢他女子所難而在孺人則皆細行可畧

也顧公諱世竣君升其字長洲歲貢生世系詳牧齋所作誌中孺

人祖一貫吳縣學生世所稱仁孝王少湖先生髙弟也考思佐妣

楊氏子男二人長韡即開林長洲學生次芳菁康熙丙午科舉人

女五人壻某某孫男十一人孫女八人曾孫男女三十人享年七