Page:Sibu Congkan1748-方苞-方望溪先生全集-12-11.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


因北鄕再拜稽首時予方輯聞見錄寄語黃副使玉圃

錄太夫人德敎復書曰是中丞所心冀也而太夫人難

之曰婦人無求名之義吾前者乃感發於卒然可因是

以爲名乎吾不願其聞於外也吁異哉太夫人之言然

則母敎婦德又微乎其末迹矣傳其言使吾儕爲義而

近名者時因之以自省焉

汪起謐字書農徽歙汪僉事思自第三子也思白以文

學名江介仲子諴與余往還雍正初令滎澤巡撫田文

鏡惡之以朋黨劾被逮時起謐年近五十矣無子新亡

其妻聞報卽倍道從兄赴獄辭成罪在大辟幽繫凡七

年起謐毎歲初夏入都至十月秋審畢歸視其母誡家