Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


簧琴瑟樂之器也詞章譜曲樂之文也而皆非其

情也執笙簧琴瑟之所調詞章譜曲之所著而强

襲焉脗合焉以爲是樂也是情也人人皆樂樂幾

何不亡𫆀夫漢魏晉唐之樂府樂之糟粕也當其

時之爲之則皆有情焉然其文止以述時事非以

敘古人也叙古難於述時則以古人之情未必今

人之情以情述情無過情無不及情則古今又未

必不相及也何也夫人之形骸肥者瘠者高者矮