Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


信然乎曰字母兩字固出華嚴然唐元應一切經音義

所載華嚴經終於五十八卷初不見字母之說今所傳

華嚴八十一卷乃實义難陀所譯出于唐中葉又在元

應之後而漢末孫叔然已造翻切則翻切不因于字母

也翻切之學以𩀱聲疉韻紐弄而成音有疉韻而後人

因有二百六部有𩀱聲而後人因有三十六母雙聲疉

韻華學非梵學卽三十六母亦華音非梵音也宋世儒

家言字母者始于司馬温公而温公𢰅切韻指掌圖無

一言及于西域則三十六母爲華音又何疑焉且華嚴

之母四十有二與三十六母多寡迥異其所云二合三