Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人言之謂之性而性卽理也窮理斯可以觀物區物理

與義理而二之而謂物理之學轉高出於義理之上有


是理乎中庸言性之書也曰天命之謂性率性之謂道


修道之謂敎道也者不可須臾離也可離非道也故曰

道不遠人凡離乎人而言物離乎理而言性命者非吾

所謂道也吾意後之欲尊堯夫之學者強爲之說失其


本眞使斯言果出於之才而堯夫果傳之才之學則亦


異乎吾所聞矣