Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


小餘與乾象異何也曰景初推冬至以紀法千八百四

十三爲日法其推卦用事則以元法萬一千五十八爲

日法元法乃六倍紀法之數故亦六其小餘無二理也

坎卦用事萬一千五十八分之萬九十一卽八十分日之七十三强也中孚卦用事大餘六卽六日也小餘九

百六十七者萬一千五十八分之九百六十七卽八十分日之七也正光術推冬至與推

卦用事竝以蔀法六千六十爲日故卽因冬至大小餘

與乾象景初實無異也

問郞顗亦傳六日七分之術者陽嘉二年上書言正月

三日至乎九日三公卦也注凡卦法一爲元士二爲大

夫三爲三公四爲諸侯五爲王位六爲宗廟分卦直