Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之數何以得之大統法原謂各段實測日𨇠度數與平

行相較以爲積差不知其實測度數如何相較又用何

法也曰盈縮四限各離爲六段此非郭氏所剏唐宋以

來皆有之其所以析爲六者四正分爲二十四氣也但

古以恒氣分段故卽取節氣名之郭以定氣分段故易

以一二三四五六之名其積差之數愚嘗取楊忠輔統

天術較之與此不甚相遠然則郭氏亦因前人所測而

增減之垜積招差之算雖於古未聞恐亦有所受之也

夫四分歲周之一爲九十一日三十一刻有奇以實測

知其不齊於是有盈縮之限此四限之中各有六氣以