Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


字而未嘗不轉音小旻之是用不集訓集爲就卽轉从

就音鴛鴦之秣之摧之訓摧爲莝卽轉从莝音瞻卬之

無不克鞏訓鞏爲固卽轉从固音載芟之匪且有且訓

且爲此卽轉从此音明乎聲隨義轉而無不可讀之詩

矣識字當究其源源同則流不當有異求本衣裘字借

爲求與之義求祈聲相近故又有渠之切之音後人於

求加衣仍取求聲非衣聲也求裘本一字而顧氏析而

二之若鴻溝之不可越且同一从求之字也而讀俅爲

渠之切讀觩絿爲巨鳩切同一从九之字也而讀仇爲

渠之切讀鳩爲居求切不知求九元有兩音也瞏从袁