Page:Sibu Congkan1855-汪中-述學-2-2.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


浙江杭州府仁和縣忠淸里沈廷芳年七十一狀

公字椒園本徐姓世爲仁和人自公考出嗣于舅氏沈遂承沈姓沈故吳興望

族明歲貢生首暘始遷仁和於公爲六世祖康熙五十年八月公生於海寜之

園華里幼端慤有志操嘗書其坐曰守道守身爲忠爲孝又嘗讀明楊忠愍公

繼盛傳激昻慨慕思其爲人外祖查少詹事昇歎曰是奇童也即異日立朝其

風節自此見矣少長益濳心正業博綜羣典學以大殖弱冠游 京師聲譽籍

甚鉅人耆德接待若恐不及安溪李侍郎淸植長洲惠學士士奇太倉張詹事

鵬翀桐城方侍郎苞於時並申師友之契雍正十一年丁文昌公憂歸明年故

大學士高文定公時總督南河聞公名馳書幣致諸幕府文定公素習有宋諸

儒之學好賓接士大夫於公尤有加禮嘗謂公曰君年方少而博聞篤行遂至

于是不圖今世乃見古人旣服闋再至 京師補一統志館校錄先是

世宗憲皇帝詔舉博學宏詞公入都旣晚蟄居卻軌未嘗詣人求舉乾隆元年

故左都御史楊恪勤公汝榖時以兵部右侍郎祭告南岳還朝