Page:Sibu Congkan1878-惲敬-大雲山房文稿-6-2.djvu/181

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其亦置𣝔如鼓之應歟諸侯其以雉門路門應𣝔與鼓歟

鐵磬卽方響南齊代鐘以記漏漏五夜以二十五點節之

故名點次內曰二堂爲楹五有東西爲楹四二堂之前

皆治官事之地也其後曰上房爲楹七古謂之小寢上房

之東南曰東上房爲楹三有東西爲楹二古謂之高寢

與上房同周垣古謂之宮牆二堂之東曰庫房爲楹三古

者庫在庫門藏車甲後世無車甲所藏貨賄而已故內之

乃府也而以庫名焉庫房之東曰東院爲楹三東院之南

曰後門房以居典謁西向爲楹四二堂之西曰華廳以燕

賓爲楹三有東西廊爲楹六玉篇云廳賓廚也唐以後以