Page:Sibu Congkan1890-曾國藩-曾文正公詩文集-4-1.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


速匪自由謀道謀食兩無補祇有足迹徧九州一杯勸君且歡

喜丈夫由來輕萬里

皇天陶鈞造萬器甕盎缾罍巧安置頗怪君材無不能胸中多

藏如列肆刀光刺眼瞬不搖小事癡騃大事智吁嗟世事安可

知干將補履不如錐

蜾蠃負靑蟲祝祝亦相似眼見平地矗高臺縮版登登無基址

王侯將相豈有種時來不得商進止君歸讀書更十年看君白

日上靑天

憾我不學山中人少小從耕拾束薪朝去暮還對妻子殺雞爲

黍會四鄰世事癡聾百不識笑置詩書如埃塵君歸自有靑塘