Page:Sibu Congkan Sanbian010-孔穎達-禮記正義-3-2.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


如喪   考妣不知定

何時其喪服所起則黄帝 舜之時雖有衣裳仍未有喪服也但

虞已前喪服與𠮷服同皆以白布爲之故郊特牲云大古冠布齊則

緇之若不齊則皆用白布也鄭注喪服其冠衰之異從三代以下由唐

虞以上日大古𠮷凶皆用白布則知三代𠮷凶異也

深衣第三十九  正義曰案鄭目録云名曰深衣者以其記深衣

之制也深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣

大夫以上祭服之中衣用素詩云素衣朱襮玉藻曰以帛裏布非禮

也士祭以朝服中衣以布明矣此於別録屬制度鄭云大夫以上祭

服中衣用素者謂天子大夫以其四命與公之孤同爵弁自祭故中

衣用素云士祭以朝服中衣以布者亦謂天子之士與諸侯大夫同

案少牢諸侯大夫祭以朝服故天子之士亦祭以朝服朝服用布故

中衣以布其諸侯之士自祭以𤣥端𤣥端則朝服之衣但其裳異耳

中衣亦用布也案詩云素衣朱襮晉人欲薦桓叔桓叔大夫得用素

衣者國人以國君之禮待之故欲薦素衣也其長衣中衣及深衣其