Page:Sibu Congkan Sanbian011-孔穎達-禮記正義-3-3.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 敎之其敎已成祭女所出祖廟 成也    

以爲未嫁之前先敎四德又祭而告但成其爲婦之順欲使嫁而爲婦

奉遵此敎而成和順  注謂與至吿焉 正義曰此云敎於公宫

故知是天子諸侯同姓也天子當言王宫今經云公宫知兼天子者此

云公宫謂公之宫也(⿱艹石)天子公邑官家之宫耳非謂諸侯公宫也此昬

義雖記士昬禮之事自此以下廣明天子以下敎女及夫婦之義故此

經敎女舉貴者言云嫁女者必就尊者敎成之者案内則女子十年不

出使姆敎成之明巳前恒敎但嫁前三月特就公宫之敎欲尊之也云

敎之者女師也者即詩周南云言告師氏則昬禮注云姆婦人五十無

子出者也云祖廟女所岀之祖也者謂女父與君所分出之祖或與君

共髙祖而分出以下皆然與諸侯共髙祖廟未毁所出之女皆自公宫

敎之天子雖七廟親廟上自髙祖以下也云公君也者鄭恐唯謂諸侯

之公故解公爲君天子諸侯皆稱君云宗室宗子之家也者鄭旣不云

大宗小宗則大宗小宗之家悉得敎之與大宗近者於大宗敎之與大

宗逺者於小宗敎之此記謂君之同姓(⿱艹石)君之異姓異姓始祖在者其