Page:Sibu Congkan Sanbian011-孔穎達-禮記正義-3-3.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


後亦有大宗小宗其族人嫁女各於其家也云祭之祭其所出之柤也

者此女出於君之髙祖則祭髙祖廟岀於君之曽祖則祭曽祖以下皆

然女親行祭詩云誰其尸之有齊季女是也云祭無牲牢告事耳非正

祭也者以祭君之廟應用牲牢今其俎唯魚故云告事耳非正祭也云

其齊盛用黍者以其告祭不用正牲則無稻梁旣以蘋藻爲羮則當有

齊盛此士祭特牲黍稷故知此亦用黍也云君使有司吿之者約雜記

釁廟使有司行之故知此告成之祭亦使有司也(⿱艹石)有卿大夫以下則

女主之宗子掌其禮也云(⿱艹石)其祖廟巳毁則爲壇而告焉者此謂與宗

子或同曽祖假令宗子爲士只有父祖廟曽祖髙祖無廟則爲壇於宗

子之家而告焉(⿱艹石)與宗子同曽祖則爲壇告曽祖焉(⿱艹石)與宗子同髙祖

則爲壇吿髙祖焉此注或有作墠者誤也所以知者以祭法篇適士二

廟一壇則曽祖爲壇也大夫三廟二壇則髙祖及髙祖之父為壇或可

宗子爲中士下士伹有一廟無壇則爲墠而吿之也  古者至盛德

正義曰此一經因上夫婦昏禮之事故此明天子與后各立其官掌内

卜之事法隂陽所爲但后之所立六宫周之法也