Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


義章公主毋亡遺占丐成禮帝念孝忠功卽日

召爲左衛將軍許主下降乂上䟽以爲墨縗禮

本緣金革未有奪䘮尚主者繆盭典禮違人情

不可爲法

 今案張孝忠傳云貞元二年河北蝗民餓死

 如積孝忠與其下同粗淡日膳裁豆䜺而巳

 人服其儉推爲賢將明年檢校司空詔其子

 尚義章公主孝忠遣妻入朝執親迎禮賞賚

 甚厚五年爲將佐所惑以兵襲蔚州入之然