Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


則孝忠傳所記年次甚明其茂宗尚主及親

 迎成禮殆止在貞元三年四年之間爾蔣乂

 傳則載之貞元九年之後失其序矣

   元載傳殺李少良失序

元載傳云大曆八年吐蕃宼邠寧議者謂三輔

巳西無𬓛帶之固於是載議河隴利害旣而叙

載僣越不法等事然後云會李少良上書詆其

醜狀載怒奏殺少良道路目語不敢復議

 今案代宗紀大曆六年五月殺李少良今此