Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


景王之國免面辭分遣御史王大任姜敞出訪仙跡及符

篆秘方三月廣東潮惠賊起南贑新撫叛民葉槐復亂圍

安逺縣岑岡舊賊李文彪圍龍南縣吏部尚書吴𩿾致仕

改左都御史歐陽必進於吏部

夏四月原任工部尚書劉麟卒麟直莭著聞恂恂長者自

守介然家居足不城市大風兩黄土晝晦命百官修省賑

山西飢遣使六人分建萬夀醮於各山亦醮承天旌死事

長安長官田蓄及其子田耕鹵入延綏殺繕卒三千人五

月以旱霾令大小九郷自陳叛𢑱阿堂為部下所殺擒其

子阿哲閠五月大學士嵩妻歐陽氏卒破例子恤子丗蕃